RODO

Szanowni Państwo

Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „RODO”) pragniemy zatem poinformować Państwa o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorami Państwa danych( dalej: „Administratorzy”) jest:
firma PPUH Estakada Adriana Pawlikowska z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego 14;
NIP 6691911953; REGON 320637190

oraz

firma PPUH Model Sebastian Mądrzecki, z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego 14;
NIP 839-179-77-50; REGON 330610562

Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora, a ich źródła stanowią m.in.: otrzymane zlecenia transportowe, zapytania handlowe, oferty handlowe, poprzez internetowe nośniki komunikacyjne.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonania zawartej z Państwem umowy współpracy w tym do:
–  zawarcia i realizacji łączącej nas umowy,
–  realizacji obowiązków PPUH ESTAKADA i PPUH MODEL przewidzianych prawem, dotyczących faktur oraz innych dokumentów księgowych,
–  ochrony praw i prawnie uzasadnionych interesów PPUH ESTAKADA i PPUH MODEL zgodnie z przepisami prawa,
obejmującej wszystkie czynności towarzyszące realizacji zleceń transportowych, między innymi obsługę płatności, ewentualnych reklamacji, czynności windykacyjne czy też przekazywanie wszelkich istotnych informacji dotyczących danego zlecenia.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w tym m.in.:

–  pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
–  bankom,
–  organom państwowym  lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, organy ścigania, itp.),
– pracownikom Administratorów oraz wykonawcom i podwykonawcom usług transportowych tylko w zakresie realizacji umowy,
– podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT),
– podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków i usług
doradczych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu:
–  dane zawarte w umowach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy),
– w celach wynikających z przepisów prawa, dotyczy to w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawiania faktur itp.,
–  w celach marketingowych.

Państwa dane mogą być przekazywane krajów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“państwa trzecie” wg RODO) tylko w przypadku, gdy wymaga tego realizacja konkretnego zlecenia transportowego.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Realizacja tych praw może być ograniczona innymi przepisami prawa lub ochroną naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z PPUH ESTAKADA Adriana Pawlikowska oraz PPUH MODEL Sebastian Mądrzecki.

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

We wszystkich kwestiach związanych z ochroną i przetwarzaniem Państwa danych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 94 342 64 04 lub na kontakt: biuro@model.biz.pl

Z poważaniem
PPUH ESTAKADA Adriana Pawlikowska
PPUH MODEL Sebastian Mądrzecki

Wroc na gore strony